Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Strömstad Cykelklubb, , Bergsliden 4, 452 36 Strömstad (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service föreningen tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet.

• Deltagande i tävlingsverksamhet

• Administrering av tävlingslicenser

• Föreningens arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)

• Ansökan och hantering av bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Föreningen kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening. Om föreningen måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar föreningen internationellt. Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

 • Ändamål med behandling – Laglig grund

   

 • Hantering av medlemskap i föreningen – Avtal
 • Föreningsadministration – Avtal

   

 • Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet

   

 • Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning.
 • Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter.
 • Deltagande i tävlingsverksamhet – Avtal.
 • Licenshantering- Avtal.
 • Ansökan om bidrag – Avtal och rättslig förpliktelse.
 • Sammanställning av statistik och uppföljning – Allmänt intresse.
 • Utbildningar arrangerade av föreningen – Allmänt intresse.
 • Kontakt med föreningen – Intresseavvägning.
 • Besök på vår hemsida – Intresseavvägning
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier – Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall).

   

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk,

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta kontakt@stromstadck.se för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

 

Om du vill veta mer eller har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du kontakt@stromstadck.se